تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل

پایگاه تحلیل آماری، مشاوره و انجام تحلیل آماری پایان نامه، انجام فصل 4 پایان نامه با لیزرل و Spss

تحلیل آماری با لیزرل

 

مشاوره رایگان در زمینه تمامی فصول پایان نامه

ایمیل:lisrel167@gmail.com

  شماره تماس:09370942358-09116901585

فصل 4 پایان نامه خود را به ما بسپارید

به صورت کاملا حرفه ای

با کمترین هزینه  

هر گونه مشکل آماری در تحلیل آماری را به راحتی بر طرف می کنیم 

  هر جا که باشید می توانید مشاوره و تحلیل آماری تحقیقات علمی، مقالات، پایان نامه ها و پروژه هایتان را از ما بخواهید. انجام تحلیل ها توسط کارشناسان ارشد و دکتری. به صورت علمی ، سریع و با هزینه مناسب. تسویه حساب نهایی پس از تایید استاد راهنما. 

———————–

تحلیل کامل و روان داده ها

استفاده از جدیدترین روش های تحلیلی

تحویل به موقع  و در کوتاه ترین زمان

کمک به پژوهشگران جهت شناخت روش صحیح پژوهش

تحویل فصل چهارم به صورت  word 

هزینه ها با توافق طرفین و حجم کار قابل تغییر است

 

نگران استخراج مقاله از پایان نامه خود نباشید

مشاوره و راهنمایی جهت چاپ مقالات شما

در مجلات معتبر داخلی و خارجی

کافیست با ما تماس بگیرید

09370942358-09116901585 

 وبلاگ تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل

تحلیل آماری با نرم افزار Spss و Lisrel

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٧/۱٢/۱٤

روایی محتوا پرسشنامه

روایی بدین معنی است که هر ابزار اندازه‌گیری همان چیزی را اندازه بگیرد که برای سنجش آن در نظر گرفته‌شده است. لازم به ذکر است که محقق یک آزمون را تأیید نمی‌کند، بلکه به تفسیر داده‌های به‌دست‌آمده از یک روش خاص می‌پردازد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به‌دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. روش‌های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه‌گیری وجود دارد. در این متن از اعتبار محتوا برای سنجش روایی گویه‌ها (به‌طور دقیق‌تر پرسشنامه‌ها) استفاده‌شده است. اساساً، روایی محتوا بدین معنی است که یک ابزار تجربی تا چه اندازه قلمرو محتوایی یک مفهوم را در برمی‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، روایی محتوا، نوعی روایی است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل‌دهنده‌ی یک ابزار اندازه‌گیریبه‌کاربرده می‌شود. اگر سؤال‌های ابزار اندازه‌گیری معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای روایی محتوا است.

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ۳:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٧

رگرسیون خطی

رگرسیون روش آماری است که به بررسی ارتباط دو یا چند متغیر می­پردازد که  با استفاده از آن می‌توان یک متغیر را بر اساس یک یا چند متغیر دیـگر پیش‌بـینی نمود. از آنجایی که بیش از یک متغیر مستقل در این تحقیق وجود دارد با مدل رگرسیون چندگانه مواجه می‌شویم.

مدل‌های رگرسیونی که شامل دو یا چند متغیر مستقل باشند به مدل­های رگرسیون چندگانه معروفند. فرض کنید X1 الی XK، k متغیر تصادفی مستقل باشند و Y یک متغیرتصادفی وابسته باشد. رگرسیون خطی چندگانه میان این متغیرها به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

که در آن بتا ها ضرایب رگرسیونی می باشند. از نظر آماری رابطه فوق چنین در نظر گرفته می‌شود:

: H0 مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی­دار نیست.

: H1 مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی­دار است.

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٤

روش دیمتل (DEMATEL)

اساس مدل دیمتل بر پایه مقایسه‌های زوجی بوده که بابهرهگیری از نظرات خبرگان در استخراج عوامل، ساختاردهیسیستماتیک به آن‌ها و با بکارگیری اصول تئوریگراف‌ها،ساختاردهی سلسله مراتبی عوامل موجود همراه با روابطتأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل عناصر مذکور را فراهم می‌آورد، به گونه‌ایکه شدت اثر روابط مذکور به صورت کمیمشخص است. گام‌های لازم در مدلدیمتل مورد استفاده در این پژوهش، مبتنی بر روش ارائه شدهتوسط چنگ[1]و همکاران(2011) است. در این مطالعه، پس ازجمعآوریداده‌ها از طریق پرسشنامه، به منظور کاهش خطایحاصل از برآوردهای انسانی تخمین زده شده و ترجیحاتتصمیمگیرندگان در داده‌های موجود، از مدلدیمتل بر اساس گام‌های زیر استفاده گردیده و موردتجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

گام اول: تشکیل ماتریس روابط مستقیم (ماتریسM):

با استنادبه ماتریس‌های پاسخگوییkپاسخ دهنده، kماتریس Tداریمکه شامل درایه‌هایی در دامنه  0تا 4است. هر چه درایه‌ای به 4نزدیک‌تر باشد، نشاندهنده تأثیر شدیدتر معیار در سطر بر معیارمتناظر در ستون است.

جدول 1: مقایس های زبانی DEMATEL

عبارات کلامی

کاملاً بی تأثیر

تأثیر کم

تأثیر متوسط

تأثیر زیاد

تأثیر بسیار زیاد

مقادیر عددی

0

1

2

3

4

گام دوم:  نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم

برای نرمال سازی عناصر ماتریس را بر ماکزیمم مجموع عناصر سطر یا ستون تقسیم می‌کنیم.

گام سوم: محاسبه ماتریس ارتباط کامل

برای محاسبه ماتریس ارتباطات کامل از رابطه زیر استفاده خواهیم کرد. در این رابطه I ماتریس همانی(یکه) می‌باشد.

گام چهارم: محاسبه ماتریس ارتباطات داخلی

برای محاسبه ماتریس روابط داخلی باید ارزش آستانه محاسبه شود. با این روش می‌توان از روابط جزئی صرف نظر کرده و شبکه روابط قابل اعتنا و یا همان نقشه شبکه روابط را تقسیم کرد. تنها روابطی که مقادیر آن‌ها در ماتریس T از مقدار آستانه بزرگتر باشد در نقشه شبکه روابط نمایش داده خواهد شد. برای محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس T محاسبه شود. بعد از آن که شدت آستانه تعیین شد، تمامی مقادیر ماتریس T که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمی‌شود. معمولاً این حد آستانه میانگین مقادیر ماتریس Tمی‌باشد.

گام پنجم: ترسیم نمودار علت و معلولی

در این مرحله، پس ازمحاسبه مجموع مقادیر سطرها (D) و ستون‌ها(R) در ماتریسT، نمودار علت و معلولی با هدف تجسمسازی عینی شدتتأثیرگذاری معیارها بر یکدیگر با محور افقی(D+R) که بیانگرنقش هر عامل در سیستم و محور عمودی(D-R) که نشاندهندهمیزان تأثیرگذاری است، ترسیم می‌شود.


[1]Chang

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٠

← صفحه بعد