تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل

پایگاه تحلیل آماری، مشاوره و انجام تحلیل آماری پایان نامه، انجام فصل 4 پایان نامه با لیزرل و Spss

روایی محتوا پرسشنامه

روایی بدین معنی است که هر ابزار اندازه‌گیری همان چیزی را اندازه بگیرد که برای سنجش آن در نظر گرفته‌شده است. لازم به ذکر است که محقق یک آزمون را تأیید نمی‌کند، بلکه به تفسیر داده‌های به‌دست‌آمده از یک روش خاص می‌پردازد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به‌دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. روش‌های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه‌گیری وجود دارد. در این متن از اعتبار محتوا برای سنجش روایی گویه‌ها (به‌طور دقیق‌تر پرسشنامه‌ها) استفاده‌شده است. اساساً، روایی محتوا بدین معنی است که یک ابزار تجربی تا چه اندازه قلمرو محتوایی یک مفهوم را در برمی‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، روایی محتوا، نوعی روایی است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل‌دهنده‌ی یک ابزار اندازه‌گیریبه‌کاربرده می‌شود. اگر سؤال‌های ابزار اندازه‌گیری معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای روایی محتوا است.

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ۳:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٧

رگرسیون خطی

رگرسیون روش آماری است که به بررسی ارتباط دو یا چند متغیر می­پردازد که  با استفاده از آن می‌توان یک متغیر را بر اساس یک یا چند متغیر دیـگر پیش‌بـینی نمود. از آنجایی که بیش از یک متغیر مستقل در این تحقیق وجود دارد با مدل رگرسیون چندگانه مواجه می‌شویم.

مدل‌های رگرسیونی که شامل دو یا چند متغیر مستقل باشند به مدل­های رگرسیون چندگانه معروفند. فرض کنید X1 الی XK، k متغیر تصادفی مستقل باشند و Y یک متغیرتصادفی وابسته باشد. رگرسیون خطی چندگانه میان این متغیرها به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

که در آن بتا ها ضرایب رگرسیونی می باشند. از نظر آماری رابطه فوق چنین در نظر گرفته می‌شود:

: H0 مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی­دار نیست.

: H1 مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی­دار است.

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٤