تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل

پایگاه تحلیل آماری، مشاوره و انجام تحلیل آماری پایان نامه، انجام فصل 4 پایان نامه با لیزرل و Spss

رگرسیون خطی

رگرسیون روش آماری است که به بررسی ارتباط دو یا چند متغیر می­پردازد که  با استفاده از آن می‌توان یک متغیر را بر اساس یک یا چند متغیر دیـگر پیش‌بـینی نمود. از آنجایی که بیش از یک متغیر مستقل در این تحقیق وجود دارد با مدل رگرسیون چندگانه مواجه می‌شویم.

مدل‌های رگرسیونی که شامل دو یا چند متغیر مستقل باشند به مدل­های رگرسیون چندگانه معروفند. فرض کنید X1 الی XK، k متغیر تصادفی مستقل باشند و Y یک متغیرتصادفی وابسته باشد. رگرسیون خطی چندگانه میان این متغیرها به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

که در آن بتا ها ضرایب رگرسیونی می باشند. از نظر آماری رابطه فوق چنین در نظر گرفته می‌شود:

: H0 مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی­دار نیست.

: H1 مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی­دار است.

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٤