تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل

پایگاه تحلیل آماری، مشاوره و انجام تحلیل آماری پایان نامه، انجام فصل 4 پایان نامه با لیزرل و Spss

آزمون مدل اندازه‌گیری

آزمون مدل اندازه‌گیری شامل بررسی پایایی و روایی سازه‌ها و ابزارهای پژوهش می‌شود. پایایی آزمون به‌دقت اندازه‌گیری و ثبات آن مربوط است، پس دو معنای متفاوت دارد: یک معنای پایایی، ثبات و پایایی نمره‌های آزمون در طول زمان است. بدین معنا که اگر یک آزمون چند بار در مورد یک پاسخگو اجرا شود، نمره آن در همه موارد یکسان است. معنای دوم پایایی، بههمسانی گویه‌ها اشاره دارد. مفهوم آن این است که سؤال‌های آزمون تا چه اندازه‌ای با یکدیگر همبستگی دارند(لهمولر[1]،2013). جهت بررسی پایایی سازه‌ها علاوه بر آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی[2] نیز برای هریک از سازه‌های پنهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.[1]Lohmöller

[2]Reliability Composite

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۸/٢٠