تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل

پایگاه تحلیل آماری، مشاوره و انجام تحلیل آماری پایان نامه، انجام فصل 4 پایان نامه با لیزرل و Spss

پایایی سازه در مدل معادلات ساختاری

در مدل معادلات ساختاری پس از مشخص نمودن میزان برازش مدل مورد بررسی، باید میزان پایایی مربوط به هر بعد، سازه و یا مدل را مورد ارزیابی قرار داد.

شاخص CR در مدل معادلات ساختاری با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد که در صورتی که این مقدار بالاتر از 0.6 باشد مدل ایجاد شده شما از برازش مناسبی برخوردار می باشد.

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ٧:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٢