تحلیل آماری پایان نامه با لیزرل

پایگاه تحلیل آماری، مشاوره و انجام تحلیل آماری پایان نامه، انجام فصل 4 پایان نامه با لیزرل و Spss

معرفی آزمون کولموگروف- اسمیرنوف

آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای آزمودن نرمال بودن متغیرهای آزمون به منظور تصمیم‌گیری در مورد استفاده از روش تحلیل پارمتری یا نا پارامتری مورد استفاده قرار می­گیرد. این آزمون از دسته آزمون ناپارامتری می­باشد که  ساختار آزمون آن بصورت زیر است:

: H0 متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمی­کنند

: H1 متغیرها از توزیع نرمال پیروی می­کنند

که در صورت پذیرش فرض صفر، نرمال بودن داده­ها از روش تحلیل پارامتری و در صورت رد فرض صفر از روش تحلیل ناپارامتری برای تحلیل داده­ها استفاده می­گردد. 

  
نویسنده : تحلیل آماری ; ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٩