روش دیمتل (DEMATEL)

اساس مدل دیمتل بر پایه مقایسه‌های زوجی بوده که بابهرهگیری از نظرات خبرگان در استخراج عوامل، ساختاردهیسیستماتیک به آن‌ها و با بکارگیری اصول تئوریگراف‌ها،ساختاردهی سلسله مراتبی عوامل موجود همراه با روابطتأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل عناصر مذکور را فراهم می‌آورد، به گونه‌ایکه شدت اثر روابط مذکور به صورت کمیمشخص است. گام‌های لازم در مدلدیمتل مورد استفاده در این پژوهش، مبتنی بر روش ارائه شدهتوسط چنگ[1]و همکاران(2011) است. در این مطالعه، پس ازجمعآوریداده‌ها از طریق پرسشنامه، به منظور کاهش خطایحاصل از برآوردهای انسانی تخمین زده شده و ترجیحاتتصمیمگیرندگان در داده‌های موجود، از مدلدیمتل بر اساس گام‌های زیر استفاده گردیده و موردتجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. گام اول: تشکیل ماتریس روابط مستقیم (ماتریسM): با استنادبه ماتریس‌های پاسخگوییkپاسخ دهنده، kماتریس Tداریمکه شامل درایه‌هایی در دامنه  0تا 4است. هر چه درایه‌ای به 4نزدیک‌تر باشد، نشاندهنده تأثیر شدیدتر معیار در سطر بر معیارمتناظر در ستون است. جدول 1: مقایس های زبانی DEMATEL عبارات کلامی کاملاً بی تأثیر تأثیر کم تأثیر متوسط تأثیر زیاد تأثیر بسیار زیاد مقادیر عددی 0 1 2 3 4 گام دوم:  نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم برای نرمال سازی عناصر ماتریس را بر ماکزیمم مجموع عناصر سطر یا ستون تقسیم می‌کنیم. گام سوم: محاسبه ماتریس ارتباط کامل برای محاسبه ماتریس ارتباطات کامل از رابطه زیر استفاده خواهیم کرد. در این رابطه I ماتریس همانی(یکه) می‌باشد. گام چهارم: محاسبه ماتریس ارتباطات داخلی برای محاسبه ماتریس روابط داخلی باید ارزش آستانه محاسبه شود. با این روش می‌توان از روابط جزئی صرف نظر کرده و شبکه روابط قابل اعتنا و یا همان نقشه شبکه روابط را تقسیم کرد. تنها روابطی که مقادیر آن‌ها در ماتریس T از مقدار آستانه بزرگتر باشد در نقشه شبکه روابط نمایش داده خواهد شد. برای محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس T محاسبه شود. بعد از آن که شدت آستانه تعیین شد، تمامی مقادیر ماتریس T که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمی‌شود. معمولاً این حد آستانه میانگین مقادیر ماتریس Tمی‌باشد. گام پنجم: ترسیم نمودار علت و معلولی در این مرحله، پس ازمحاسبه مجموع مقادیر سطرها (D) و ستون‌ها(R) در ماتریسT، نمودار علت و معلولی با هدف تجسمسازی عینی شدتتأثیرگذاری معیارها بر یکدیگر با محور افقی(D+R) که بیانگرنقش هر عامل در سیستم و محور عمودی(D-R) که نشاندهندهمیزان تأثیرگذاری است، ترسیم می‌شود. از وبسایت ما هم دیدن فرمائید: http://irstat.org/ [1]Chang
/ 0 نظر / 34 بازدید