تکنیک تاپسیس

این تکنیک از جمله روش های جبرانی درMADM می باشد. منظور از جبرانی بودن اینست که مبا دله بین شاخص ها در این مدل مجاز است . یعنی به طور مثال ضعف یک شاخص ممکن است توسط امتیا شاخص  دیگری جبران شود . در این روش علاوه بر در نظر گرفتن فاصله یک گزینه از نقطه اید آل، فاصله آن از نقطه اید آل منفی هم در نظر گرفته می شود.بدان معنی که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از اید آل بوده و در عین حال دارای بیشترین فاصله را از اید آل منفی داشته باشد . در این تکنیک نیازمند استفاده از داده های کمی می باشیم و برای شاخص های کیفی نیز باید با استفاده از مقیاس های مناسب آن را به مقادیر کمی تبدیل نماییم . همچنین ازآنجا که تمامی معیارها داری اهمیت برابری نیستند، تکنیک تا پسیس مجموعه ای از وزن را از تصمیم گیرنده دریافت می نما ید. جهت دستیابی به وزن های ترجیحات ذهنی DM هاکه معمولا ناشی از تجربیات، دانش وادراک ایشان از مسئله می باشد (امیری، 2010). از وبسایت ما هم دیدن فرمائید: http://irstat.org/
/ 0 نظر / 175 بازدید