بررسی کفایت نمونه‌گیری در نرم افزار اسمارت PLS

با توجه به توانایی تحلیل PLS با حجم نمونه‌هایکمتر، سؤال اصلی که پیش می‌آید این است که حجم نمونه کافی برای انجام تحلیل PLS چه مقدار است؟ چین، مارکولین و نیوستد (1996) پیشنهاد می‌کنند که تعداد نمونه باید برابر یا بیشتر از مقادیر مقابل باشد: 10 برابر بیشتر از تعداد معرف‌های سازه موجود در مدل با بیشترین تعداد معرف‌های تشکیلی. 10 برابر بیشتر از بیشترین تعداد مسیرهای علی که به‌طرف متغیر وابسته نشانه رفته‌اند. در توضیح می‌توان گفت که پس از تدوین مدل، دقت می‌کنیمکدام سازه بیشترین معرف‌های تشکیلی را بهخود اختصاص داده است. سپس این تعداد را در 10 ضرب می‌کنیم تا حجم نمونه بهدست آید. یا اینکه در مدل به رویکدام متغیر وابسته بیشترین مسیر کشیده شده است. برای بهدست آوردن حجم نمونه موردنیاز این تعداد را در 10 ضرب می‌کنیم. البته اسرایت[1](2000)قاعده دیگری نیز مطرح کرده است. او پیشنهاد می‌کندکه ابتدا سازه با بیشترین تعداد نشانگرهای انعکاسی در مدل را تشخیص داده سپس این تعداد را در10 ضرب کنید. تاباچنیک و فیدل[2](2007)نیز پیشنهاد می‌کنندکه برای بالا بردن قابلیت تعمیم‌یافته به ازای هر متغیر مشاهده‌شده در مدل 5تا10 مورد داده گردآوری شود . از وبسایت ما هم دیدن فرمائید: http://irstat.org/ [1]Srite [2]Tabachnick, & Fidell
/ 0 نظر / 118 بازدید