معناداری ضرایب مسیر

ضرایب مسیر فردی از مدل ساختاری PLS به‌عنوان ضرایب بتا استانداردشده رگرسیون (OLS) تفسیر می‌شوند. مسیرهای ساختاری، که علامت مطابق با علامت جبری فرض شده قبلی است، اعتبار تجربی جزئی از روابط فرض شده نظری بین متغیرهای مکنون فرض می‌کند. مسیرهایی که علامت جبری برخلاف انتظار رادارند از فرض‌های پژوهشگر حمایت نمی‌کنند.به‌منظور تعیین فاصله اطمینان از ضرایب مسیر و استنباط آماریروش‌های نمونه‌گیری مجدد از قبیل بوت استراپ یا جک نایف باید استفاده شود. جک نایف: این روش با حذف تعداد خاصی واحد از نمونه اصلی (با اندازه N) مجدداً نمونه‌سازی می‌کند. این روش به‌صورت پیش‌فرض یک واحد را در هر زمان حذف می‌کند که باعث می‌شود هر زیر نمونه جک نایف در N-1واحد درهر زمان تشکیل شود. افزایش تعداد واحدهای حذف‌شده باعث کاهش اساسی در نیرومندی آماره می‌شود؛ زیرا باعث کاهش تعداد زیر نمونه‌ها می‌شود. بوتاستراپ: نمونه‌های بوتاستراپ برخلاف روش قبلی، از طریق نمونه‌گیری مجدد بهروش جایگذاری از نمونه اصلی ساخته می‌شوند. این روش نمونه‌هاییبه‌اندازه اصلی از روی همان نمونه اصلی می‌سازد. درروشPLSتعداد نمونه‌های مجدد را می‌توان تعیین کرد. مقدار پیش‌فرض آن 100نمونه می‌باشد، اما تعداد بیشتر مانند200باعث دستیابی بهبرآورد خطای استاندارد منطقی‌تری می‌شود، بعضی از پژوهشگران تعداد500نمونه را نیز پیشنهاد کرده‌اند(تمه و دیگران[1]،2006). از وبسایت ما هم دیدن فرمائید: http://irstat.org/ [1]Temme et al
/ 0 نظر / 87 بازدید