شاخص ها در مدلسازی معادلات ساختاری

روایی و اعتبار برآوردهای مدل بیرونی اجازه ارزشیابی برآوردهای مدل مسیر درونی را می‌دهند .معیار ضروری برای سنجش مدل ساختاری ضریب تعیین(R2) متغیرهای مکنون درون‌زا(پنهان وابسته) است. چین)1998(ارزش‌های 0.67، 0.33 و 0.19 برای متغیرهای مکنون درون‌زا به ترتیب قابل‌توجه، متوسط و ضعیف توصیف‌شده است.اگر سازه‌های مدل درونی خاصی متغیرهای مکنون درون‌زا را تنها با 2یا 1 متغیر مکنون برون‌زا(پنهان مستقل) تبیین کنند،  R2متوسط 33/0 قابل‌قبول است. اما اگر متغیرهای مکنون درون‌زا وابسته به چندین متغیر برون‌زا هستند، ارزش (R2) باید حداقل در سطح قابل‌توجه 67/0 باشد.  از وبسایت جدید ما هم دیدن فرمائید: http://irstat.org/
/ 0 نظر / 83 بازدید