رتبه بندی به تکنیک SAW

این تکنیک یکی از ساده ترین فنون جبرانی محسوب می شود و اساس آن شاخص های مرکزی در آمار توصیفی هستند. در این روش، پس از تعیین ضریب اهمیت شاخص ها بر اساس نظرهای تصمیم گیرنده یا استفاده از روش های ریاضی مرسوم، با استفاده از میانگین موزون، ضریب اهمیت هر یک از گزینه ها به دست آورده می شود و بیشترین تعداد آنها به عنوان گزینه بهینه در نظر گرفته می شود (صفوی و عبدالعلی پور، 1385). این روش در سه مرحله زیر انجام می شود"

گام اول: بی مقیاس سازی داده ها

گام دوم: ضرب هر درایه در وزن شاخص مربوطه

گام سوم: مرتب کردن نزولی گزینه ها

/ 0 نظر / 300 بازدید