مدل اندازه گیری

یکی از روش­های معتبر علمی برای بررسی متغیرها روش تحلیل عاملی تأییدی است.در واقع نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان می­دهد که آنچه محقق توسط سوالات پرسشنامه قصد سنجش آن را داشته است توسط ابزار محقق شده است یا نه. برای این منظور اقدام به بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق پرداخته می شود. از وبسایت جدید ما هم دیدن فرمائید: http://irstat.org/
/ 0 نظر / 142 بازدید