معرفی آزمون کولموگروف- اسمیرنوف

آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای آزمودن نرمال بودن متغیرهای آزمون به منظور تصمیم‌گیری در مورد استفاده از روش تحلیل پارمتری یا نا پارامتری مورد استفاده قرار می­گیرد. این آزمون از دسته آزمون ناپارامتری می­باشد که  ساختار آزمون آن بصورت زیر است: : H0 متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمی­کنند : H1 متغیرها از توزیع نرمال پیروی می­کنند که در صورت پذیرش فرض صفر، نرمال بودن داده­ها از روش تحلیل پارامتری و در صورت رد فرض صفر از روش تحلیل ناپارامتری برای تحلیل داده­ها استفاده می­گردد.  از وبسایت ما هم دیدن فرمائید: http://irstat.org/
/ 0 نظر / 28 بازدید