محاسبه روایی واگرا

روایی واگرا در نرم افزارPLS از دو طریق سنجیده می‌شود: روش آزمون بار عرضی(بارهای عاملی متقابل[1]) روش فورنلو لارکر[2] که میزان رابطه یک سازه به شاخص‌هایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایرسازه‌ هاست. این آزمون نیز روایی تشخیص را در سطح متغیرهای پنهان می‌سنجد. طبق این معیار، یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان، باید پراکندگی بیشتری را در بین مشاهده پذیره‌ای خود داشته باشد. ملاک دوم اینکه جذر AVE یک سازه باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازه‌های دیگر باشد. این امر نشانگر آن است که همبستگی آن سازه با نشانگرهای خود بیشتر از همبستگی‌اش با سازه‌های دیگر است. طبق تحقیقات صورت گرفته توسط هنسلر و همکاران(2015) حدود 72.08درصد مقالات تحلیل‌شده توسط نرم‌افزار Smart-PLS، از این آزمون برای تأیید روایی تشخیصی استفاده کرده‌اند. این شاخص از ترکیب جداول مقادیر همبستگی بین متغیرهای پنهان و متوسط واریانساستخراج‌شده به دست خواهد آمد. از وبسایت ما هم دیدن فرمائید: http://irstat.org/ [1]Cross-loading [2]The Fornell-Larcker Criterion
/ 0 نظر / 228 بازدید