روایی محتوا پرسشنامه

روایی بدین معنی است که هر ابزار اندازه‌گیری همان چیزی را اندازه بگیرد که برای سنجش آن در نظر گرفته‌شده است. لازم به ذکر است که محقق یک آزمون را تأیید نمی‌کند، بلکه به تفسیر داده‌های به‌دست‌آمده از یک روش خاص می‌پردازد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به‌دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. روش‌های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه‌گیری وجود دارد. در این متن از اعتبار محتوا برای سنجش روایی گویه‌ها (به‌طور دقیق‌تر پرسشنامه‌ها) استفاده‌شده است. اساساً، روایی محتوا بدین معنی است که یک ابزار تجربی تا چه اندازه قلمرو محتوایی یک مفهوم را در برمی‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، روایی محتوا، نوعی روایی است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل‌دهنده‌ی یک ابزار اندازه‌گیریبه‌کاربرده می‌شود. اگر سؤال‌های ابزار اندازه‌گیری معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای روایی محتوا است. از وبسایت ما هم دیدن فرمائید: http://irstat.org/
/ 0 نظر / 57 بازدید